Általános szerződési feltételek


Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az Adatkezelő

A SZINVA-HÁZ Ingatlanközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 3516 Miskolc, Ginzery S. út 40., cégjegyzékszám: 05-09-015459; elektronikus elérhetőség: szinvahazingatlan@gmail.hu; honlap címe: www.szinvahaz.hu; telefonszám: +36-30-535-7946, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt a Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett a Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Adatkezelésért felelős személy: Majoros Zsoltné, majoros.ildiko1@gmail.com

 

 1. Fogalmak

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, illetve aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Ajánlattevő (vevő/bérlő): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot tett.

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette vagy az Adatkezelő a közvetített ingatlan pontos címét megadta.

Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

Álláshirdetésre jelentkező: Az adatkezelőnél meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.

Érintett: Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek az Adatkezelő különböző szolgáltatásait igénybe vevők: Ingatlan tulajdonos, Ajánlattevő, Ingatlankereső, Álláshirdetésre jelentkező, az Adatkezelő részére értékbecslési megbízást adó.

 

 1. Adatkezelés célja

3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon az Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintett közötti kapcsolatot.

3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant tudjon megmutatni az Adatkezelő.

3.3. Ingatlantulajdonos esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött közvetítésére vonatkozó megbízási szerződést teljesítése, amely keretében az Adatkezelő az ingatlan eladását/bérbeadását segíti elő azzal, hogy az ingatlan adatait megosztja más ingatlanközvetítőkkel és/vagy különböző hirdetési felületeken megjeleníti.

3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § – 9. §-ai.

3.5. Ajánlattevő esetében: az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlat rögzítése és az Ingatlantulajdonos felé való továbbítása.

3.6. Értékbecslés esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött értékbecslésre vonatkozó megbízási szerződés teljesítése.

3.7. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

3.8. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Az Adatkezelőnél álláshirdetésre jelentkezők elbírálása.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.

4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát az ingatlan után érdeklődőknek az ingatlant bemutassa.

4.3. Ingatlantulajdonos esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § – 9. §-ai.

4.5. Ajánlattevő esetében: Szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.6. Értékbecslés esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.7. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 169. §-a.

4.8. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

 1. Kezelt adatok köre

5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe], fizetési ütemezés (önerő és hitel aránya).

5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, megtekintett ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatok.

5.3. Ingatlantulajdonos esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

5.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa, száma és másolata, kiemelt közszereplői nyilatkozat, vételár forrását megjelölő nyilatkozat.

5.5. Ajánlattevő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail címe, ajánlati összeg és megfizetésének feltételei.

5.6. Értékbecslés esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

5.7. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok

5.8. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: név, születési hely és idő, lakcíme, telefonszám, e-mail cím és az életrajzban megadott egyéb adatok.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.3. Ingatlantulajdonos esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

6.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 8 évig.

6.5. Ajánlattevő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.6. Értékbecslésre esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

6.7. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni.

6.8. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 1 év.

 

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, közzététel és statisztikai adatbázis képzése

7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók és azok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • hu: Mapsolutions Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Pulz u. 46/b.; email cím: penzugy@mapsolutions.hu)

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • hu: Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134, Budapest, Váci út 49. 3. em.; email cím: hu_contact@adevinta.com)

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • hu, Koltozzbe.hu: OTP Otthonmegoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A ép. 4. em.; email cím: info@otpotthon.hu, zsuzsa.liptak@otpbank.hu)

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • hu: Adoist Média Kft. (székhely: 6900 Makó, Tulipán u. 12.; email cím: support@adoist.com, hodieva79@gmail.com)

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • Facebook, Marketplace, Messenger, Instagram: Meta Platforms Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 462129 Dublin, Ireland; email cím: domain@fb.com)

Adatfeldolgozás célja: Az Érintettel kötött szerződésben meghatározott ingatlan értékesítésének/ bérbeadásának elősegítése

 • Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda (székhely: 3532 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5; email cím: office@jtkpartners.com )

Adatfeldolgozás célja: Érintettek között létrejövő szerződések elkészítése, ellenjegyzése, további ügyintézés céljából való felhasználása

 • Könyvelő Iroda: SZIL-KER NOMA Kft. (székhely: 3434 Mályi, Munkás u. 20.; email cím: waytan77@gmail.com)

Adatfeldolgozás célja: Számviteli kötelezettség teljesítése

 • Energetikus: Halász Ákos ev. (székhely: 3516 Miskolc, Szabó Ervin u. 75.; email cím: halaszakos1@gmail.com)

Adatfeldolgozás célja: Érintettel kötött szerződében meghatározott ingatlan energetikai tanúsítványának elkészítése

7.2. [Személyes adatok közzététele] Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan értékesítésének elősegítése érdekében az ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe] különböző internetes hirdetési felületeken közzétételre kerülnek.

 

 1. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre

8.2.      Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

8.3.      Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

8.4.      A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársai és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.

8.5.      Adatkezelő biztosítja az adatok hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

 

 1. Az Ön jogai és a joggyakorlásukra vonatokozó szabályok

9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 • az adatkezelés céljairól,
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával a Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

9.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az szinvahazingatlan@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

9.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

9.6. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az szinvahazingatlan@gmail.com  e-mail címre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
 • Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

9.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy a munkavállaló által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy az adatkezelést megszüntesse.

9.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

9.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

 1. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.